Kata Shotokan

Kata Shotokan:

* Taikyoku
* Heian (Pinan)
* Tekki (Naifanchi)
* Bassai (Passai)
* Ji-on
* Empi (Wanshu)
* Hangetsu (Seisan)
* Kanku (Kusanku)
* Gan-kaku (Chin-to)
* Jitte
* Chin-tei
* Ni-jyu-shi-ho
* So-chin
* Ji-in
* Wankan
* Mei-kyo
* Go-jyu-shi-ho (U-sei-shi)
* Un-su (Un-shu)
* Kan-shiwa
* Kuru-run-ha
* Roh-Hai
* Sai-ha
* San-se-ru
* Se-san
* Sei-Pai
* Sei-en-chin
* Shi-so-chin
* Supa-rin-pan (Hyaku-hachi-ho, Becchu-rin)
* A-nan-kun